قابل اجرا فقط در اندورید و ویندوز

قابل اجرا فقط در اندورید و ویندوز

اشتراک 6ماهه

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای یک ماه گارانتی و امکان افزایش گارانتی
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل استفاده از در اندورید و ویندوز
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها

اشتراک دوساله

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای یک ماه گارانتی و امکان افزایش گارانتی
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل استفاده از در اندورید و ویندوز
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها

اشتراک یک ساله

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای یک ماه گارانتی و امکان افزایش گارانتی
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل استفاده از در اندورید و ویندوز
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها