قابل اجرا فقط در اندورید و ویندوز

با ضمانت کامل و دائمی

اشتراک 3 ماهه با ضمانت دائمی - قابل اجرا در اندورید و ویندوز.

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای ضمانت دائمی.
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل اجرا در نسخه قدیمی نورد.
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها

اشتراک 6 ماهه با ضمانت دائمی - قابل اجرا در اندورید و ویندوز

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای ضمانت دائمی.
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل اجرا در نسخه قدیمی نورد.
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها

اشتراک 12 ماهه با ضمانت دائمی - قابل اجرا در اندورید و ویندوز

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای ضمانت دائمی.
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل اجرا در نسخه قدیمی نورد.
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها

اشتراک 24 ماهه با ضمانت دائمی - قابل اجرا در اندورید و ویندوز

تحویل 1 تا 24 ساعت
دارای ضمانت دائمی.
قابل اجرا روی یک دستگاه
قابل اجرا در نسخه قدیمی نورد.
ایپی ثابت مناسب ترید و باینس
قابلیت کیل سویچ برای تریدر ها